Akshay Kelkar as Abhishek Gokhale on Sony SAB's Bhakharwadi Mumbai, December 31, 2019 (News Tean): Sony SAB’s slice of life show, ...